NTRD-095 No Way With Netrarese’s Subordinates … Yoshizumi Ikeya